Podstawa prawna wezwania do zapłaty faktury

Faktura jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż i jednocześnie wezwaniem do zapłaty, jednak tylko jeśli spełnia pewne określone warunki. Zapisane zostały one w uchwale Sądu Najwyższego z 19 maja 1992 roku, III CZP 56/92, a także w kodeksie cywilnym art. 455.

Żeby faktura mogła być uznana za wezwanie do zapłaty musi zawierać określenie sposoby zapłaty oraz w jakim terminie ma ona nastąpić. Jeśli natomiast te warunki zostaną spełnione, a osoba czy firma która otrzymała fakturę nie wypłaci należności w określonym czasie, to wierzyciel ma prawo wysłać pismo wzywające do uregulowania należności. Pierwsze pisemne wezwanie do spłaty długu czy jakiejkolwiek innej należności może być zarazem ostatecznym. Wówczas w treści należy umieścić informację, że w razie braku zapłaty za fakturę w wyznaczonym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Zwykle termin ten to 7 – 14 dni. Trzeba też podać należną kwotę oraz ewentualnie odsetki, nazwę i numer faktury i numer rachunku. Jeśli dłużnik nie zareaguje na takie pismo nie należy raczej liczyć, że zapłaci za fakturę z własnej woli. Najlepiej rzeczywiście złożyć wtedy pozew do sądu. Sądowy nakaz wypłaty należności jest ważny przez 10 lat, natomiast dłużnik może złożyć odwołanie od wezwania do zapłaty. Jednak aby odwołanie mogło być brane pod uwagę musi zostać rzeczywiście dobrze uzasadnione.

Natomiast istnieje też inny sposób odzyskiwania należności za niezapłaconą fakturę, a mianowicie zwrócenie się do firmy windykacyjnej. Część tego rodzaju firm pobiera wynagrodzenie tylko jeśli uda się im odzyskać daną należność. Jest to na pewno bezpieczniejsze dla wierzyciela, bo ma pewność że firmie windykacyjnej faktycznie będzie zależało na odzyskaniu pieniędzy. Najpierw stara się to zrobić w sposób polubowny, a jeśli to nie skutkuje może również skierować sprawę do sądu. Zwykle działania windykacyjne kończą się sukcesem, a sam wierzyciel nie musi przejmować się żadnymi formalnościami związanymi z odzyskiwaniem należności za fakturę. Musi jednak liczyć się z tym, że część sumy będzie trzeba wypłacić firmie windykacyjnej. Trzeba więc po prostu zdecydować się na jedną z opcji, która będzie się wydawała najbardziej skuteczna.